Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Zgłoszenie zgonu

Wymagane
dokumenty

  1. Oryginał karty zgonu wydanej przez lekarza stwierdzającego zgon.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
  3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu).
  4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88 – 180 Złotniki Kujawskie
tel. 52 351 71 60 wew. 47

Czas załatwienia
sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Uwagi

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu uprawnieni są:

  • współmałżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • osoby, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administrator domu.

Bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu