Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Zgłoszenie urodzenia dziecka/ sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane 
dokumenty

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia lub kartę martwego urodzenia, przekazywana do urzędu stanu cywilnego przez miejscowy szpital, w terminie  3 dni od dnia jej sporządzenia (w przypadku martwego urodzenia w terminie jednego dnia), przedkładając następujące dokumenty:

  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport w przypadku cudzoziemca)

Dokumenty

pełnomocnictwo w sprawie zgłoszenia urodzenia

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88 – 180 Złotniki Kujawskie
tel. 52 351 71 60 wew. 47

Czas załatwienia
sprawy

niezwłocznie, po zrealizowaniu migracji aktu małżeństwa do Bazy Usług Stanu Cywilnego sporządzonego przez inny Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r. , poz. 171).

Uwagi

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w ustawowym terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka z urzędu, wybierając dziecku imię.
Zgłoszenia urodzenia dokonują:
- matka lub ojciec dziecka,
- przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
- pełnomocnik.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka. 
Kierownik USC rejestrując noworodka występuje,  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o nadanie numeru PESEL.
Bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest jeden odpis aktu urodzenia.

 

Pliki do pobrania:

Pełnomocnictwo - druk
Format: docx, 13.6 kB