Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Zameldowanie na pobyt stały codzoziemców

Wymagane 
dokumenty

Formularz zgłoszenia pobytu stałego, tytuł prawny do lokalu do wglądu, do wglądu: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgodę na pobyt ze względów  humanitarnych, ochronę uzupełniającą lub nadanie statusu uchodźcy w RP, zezwolenie  na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Członek rodziny obywatela UE nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE  - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Przy zameldowaniu przez pełnomocnika  - pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Wniosek

Wniosek wypełniany jest na miejscu w Urzędzie
Pełnomocnictwo

Opłaty

Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia
dokumentów

Ewidencja Ludności
ul. Powstańców Wielkopolskich 6

88-180 Złotniki Kujawskie

Pok. nr 5

Czas załatwienia
sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

-

Podstawa 
prawna

-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r. poz. 2411)

Uwagi

Potwierdzeniem czynności jest wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania (art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)  
Czynność meldunkową dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika najpóźniej w 30 dniu od dnia zamieszkania.