close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
  
Środa 1 Kwiecień 2020 | Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor Prima aprilis
Aktualności
Prezentacja gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej
Inwestycje
Oświata
Ekologia i środowisko
Oferta terenów inwestycyjnych
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Akty prawne
Parafie
Gospodarka odpadami
Projekty unijne
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
    
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz.1257)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dział dziewiąty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232; Dz. U z 2017 r. poz.1641).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( DZ. U. 2010.244.1626; Dz.U.z 2017 poz. 1644)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz.622)

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU. z 2014 r.  poz. 1145 ze zm.)

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)

9. lub odpowiednio rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2018r. poz.350)

12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2018 r. poz.362)

   Od 1 września 2017 r., zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Miejsce składania dokumentów:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie może otrzymać pracodawca, który złoży do Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który, po wydaniu przez Wójta Gminy Złotniki Kujawskie decyzji administracyjnej przyznającej dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zostanie przelana kwota dofinansowania, oraz numer telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Załączniki:
1.Kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy oraz spełnienie jednego z niżej podanych warunków:
a)    posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, lub
b)    posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo
c)     jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie - to posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w punkcie b, oraz:
• świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
• świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
• świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

• dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
oraz, w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że co najmniej w okresie trwania przygotowania zawodowego młodocianego osoba ta była osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy;

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy lub dłuższy okres przygotowania zawodowego (świadectwa pracy, aneksy) - w przypadku zmiany tego okresu, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy – zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
5. Kopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub inny dokument potwierdzający ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego.
6. Dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego przygotowanie zawodowe z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie).
7. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
8. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.2014.1543) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub oświadczeniem o braku obowiązku sporządzania tych sprawozdań.

10. W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu informacji przedstawia się informacje odnoszące się do tej spółki oraz dodatkowo informacje odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza: imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

11. Oświadczenie o kosztach kwalifikowalnych.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem i pieczątką pracodawcy.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1. W przypadku nauki zawodu:
 do 8.081 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącego 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) – do 254 zł.
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Kwoty dofinansowania określone w punktach 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej

Od 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie  art. 127a §1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona (Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Wójt Gminy Złotniki Kujawskie).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania (Wnioskodawcę), decyzja staje się ostateczna. ostateczna i prawomocna (wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w załączniku)

 

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia i już uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
   
  
  
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  
 

  
     
  
on line: 10 odwiedzin: 9029140
    Strona główna | Kultura | Kontakt |
© 2008 - 2020 Złotniki Kujawskie. All rights reserved.