close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
  
Niedziela 25 Luty 2018 | Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Aktualności
Prezentacja gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołeckie wieści
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Inwestycje
Biblioteka Publiczna
Oświata
Ekologia i środowisko
Oferta terenów inwestycyjnych
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Policja
Opieka medyczna i leczenie uzależnień
Akty prawne
Parafie
Gospodarka odpadami
Projekty unijne
Bezdomność zwierząt
Bezpieczeństwo
    
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

I. Podmioty uprawnione:

1.    Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pod warunkiem, że:

a.    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona na umowę o pracę posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w odrębnych przepisach (Dz. U. z 2010 r. Nr 61, poz. 378)

b.    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin – zgodnie z odrębnymi przepisami (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

 

II. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1. W przypadku nauki zawodu:

a.    do 4.587 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącym 24 miesiące (na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014r.)

b.    do 8.081 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącego 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Kwoty dofinansowania określone w punktach 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

III. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis.

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust 6b ustawy o systemie oświaty i 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca w terminie 14 dni zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (oraz o jej zmianach – w tym rozwiązaniu umowy)

 

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej  (art. 104 KPA) pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie – zgodnie z art. 70b ust. 6 – ustawy o systemie oświaty.

 

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
   
  
  
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
  
 


  
     
  
on line: 6 odwiedzin: 6461795
    Strona główna | Kultura | Kontakt |
© 2008 - 2018 Złotniki Kujawskie. All rights reserved.